Regulaminy promocji

Regulamin promocji

“Złap rabat”

 1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Złap rabat”.
 2. Organizatorem Promocji jest Tomasz Głusek siedzibą w Sosnowcu (kod: 41-219), adres: Al. Wolności 22, NIP 9491854761, Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego agrekom.pl (dalej również: „Sklep”).
 3. Promocja rozpoczyna się w dniu 13.07.2021 r. i trwa do 20.07.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.
 4. Skorzystanie z promocji następuje poprzez zamówienie i opłacenie zamówienia zawierającego przynajmniej jeden produkt w obniżonej cenie (Korzyść) – widocznej na karcie produktu w ramach jednej transakcji.
 5. Obniżona cena produktu dotyczy każdej jego sztuki.
 6. Klient może skorzystać z promocji tylko jeden raz.
 7. Promocja dotyczy wyłącznie profesjonalnych agregatów tynkarskich stworzonych na bazie nowego zbiornika (zbiornik 20 litrów)
 8. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w szczególności z kodami rabatowymi. 
 9. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, Organizator zrealizuje zamówienie Klienta zawierające produkty/produkty z obniżoną ceną (Korzyść). W
  przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji.
 10. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 11. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
 12. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.
 13. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 14. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie https://www.agrekom.pl/regulamin
 15. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@agrekom.pl.W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 16. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
 17. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
 18. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
 19. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
 20. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.
 21. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://www.agrekom.pl/regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

 

 

Produkty objęte promocją