Przetwarzanie danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe obejmujące: adres e-mail, dane adresowe: kod pocztowy i miejscowość, kraj, ulica wraz z numerem domu/mieszkania, imię i nazwisko, nick użytkownika, numer telefonu, a w przypadków przedsiębiorców także: firmę przedsiębiorcy oraz NIP zostały uzyskane podane podczas rejestracji .
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tomasz Głusek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TOMASZ GŁUSEK GEOMODUS z siedzibą w z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Lenartowicza 41/17

Z Administratorem można się skontaktować pod biuro@agrekom.pl

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem platformy kompresor-agregat.pl (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Niektóre Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

Pani/Pana dane osobowe: a) mogą być udostępniane: firmom kurierskim, firmom świadczącym usługi hostingowe i IT, centrum rachunkowemu, firmom będących naszymi dostawcami, które świadczą dla nas usługi serwisowe w przypadku reklamacji towarów b) nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; c) będą przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

Zgodnie z przepisami przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazanie danych osobowych za pośrednictwem platformy kompresor-agregat.pl jest dobrowolne, w związku z rejestracją nowego użytkownika, zawieranymi umowami sprzedaży, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie zamówienia uniemożliwi wykonanie umowy sprzedaży.

Administrator nie zamierza korzystać ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji w procesie wykonywania umów sprzedaży.